skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ecoresponsive Genome of Daphnia pulex.(RESEARCH ARTICLE)(Author abstract)(Report)

Science, Feb 4, 2011, Vol.331(6017), p.555(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ecoresponsive Genome of Daphnia pulex.(RESEARCH ARTICLE)(Author abstract)(Report)

Science, Feb 4, 2011, Vol.331(6017), p.555(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ecoresponsive genome of Daphnia pulex

Colbourne, John K. ; Pfrender, Michael E. ; Gilbert, Donald ; Thomas, W. Kelley ; Tucker, Abraham ; Oakley, Todd H. ; Tokishita, Shinichi ; Aerts, Andrea ; Arnold, Georg J. ; Basu, Malay Kumar ; Bauer, Darren J. ; Caceres, Carla E. ; Carmel, Liran ; Casola, Claudio ; Choi, Jeong-Hyeon ; Detter, John C. ; Dong, Qunfeng ; Dusheyko, Serge ; Eads, Brian D. ; Frohlich, Thomas ; Geiler-Samerotte, Kerry A. ; Gerlach, Daniel ; Hatcher, Phil ; Jogdeo, Sanjuro ; Krijgsveld, Jeroen ; Kriventseva, Evgenia V ; Kültz, Dietmar ; Laforsch, Christian ; Lindquist, Erika ; Lopez, Jacqueline ; Manak, Robert ; Muller, Jean ; Pangilinan, Jasmyn ; Patwardhan, Rupali P. ; Pitluck, Samuel ; Pritham, Ellen J. ; Rechtsteiner, Andreas ; Rho, Mina ; Rogozin, Igor B. ; Sakarya, Onur ; Salamov, Asaf ; Schaack, Sarah ; Shapiro, Harris ; Shiga, Yasuhiro ; Skalitzky, Courtney ; Smith, Zachary ; Souvorov, Alexander ; Sung, Way ; Tang, Zuojian ; Tsuchiya, Dai ; Tu, Hank ; Vos, Harmjan ; Wang, Mei ; Wolf, Yuri I. ; Yamagata, Hideo ; Yamada, Takuji ; Ye, Yuzhen ; Shaw, Joseph R. ; Andrews, Justen ; Crease, Teresa J. ; Tang, Haixu ; Lucas, Susan M. ; Robertson, Hugh M. ; Bork, Peer ; Koonin, Eugene V. ; Zdobnov, Evgeny M. ; Grigoriev, Igor V. ; Lynch, Michael ; Boore, Jeffrey L.

Science, 2011, Vol.331(6017) [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy, Office of Scientific and Technical Information)

ISSN: 0036-8075 ; DOI: 10.1126/science.1197761

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ecoresponsive Genome of Daphnia pulex

Colbourne , John K. ; Pfrender , Michael E. ; Gilbert , Donald ; Thomas , W. Kelley ; Tucker , Abraham ; Oakley , Todd H. ; Tokishita , Shinichi ; Aerts , Andrea ; Arnold , Georg J. ; Basu , Malay Kumar ; Bauer , Darren J. ; Cáceres , Carla E. ; Carmel , Liran ; Casola , Claudio ; Choi , Jeong-Hyeon ; Detter , John C. ; Dong , Qunfeng ; Dusheyko , Serge ; Eads , Brian D. ; Fröhlich , Thomas ; Geiler-Samerotte , Kerry A. ; Gerlach , Daniel ; Hatcher , Phil ; Jogdeo , Sanjuro ; Krijgsveld , Jeroen ; Kriventseva , Evgenia V. ; Kültz , Dietmar ; Laforsch , Christian ; Lindquist , Erika ; Lopez , Jacqueline ; Manak , J. Robert ; Muller , Jean ; Pangilinan , Jasmyn ; Patwardhan , Rupali P. ; Pitluck , Samuel ; Pritham , Ellen J. ; Rechtsteiner , Andreas ; Rho , Mina ; Rogozin , Igor B. ; Sakarya , Onur ; Salamov , Asaf ; Schaack , Sarah ; Shapiro , Harris ; Shiga , Yasuhiro ; Skalitzky , Courtney ; Smith , Zachary ; Souvorov , Alexander ; Sung , Way ; Tang , Zuojian ; Tsuchiya , Dai ; Tu , Hank ; Vos , Harmjan ; Wang , Mei ; Wolf , Yuri I. ; Yamagata , Hideo ; Yamada , Takuji ; Ye , Yuzhen ; Shaw , Joseph R. ; Andrews , Justen ; Crease , Teresa J. ; Tang , Haixu ; Lucas , Susan M. ; Robertson , Hugh M. ; Bork , Peer ; Koonin , Eugene V. ; Zdobnov , Evgeny M. ; Grigoriev , Igor V. ; Lynch , Michael ; Boore , Jeffrey L.

Science, 2011, Vol.331(6017), pp.555-561 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Ecoresponsive Genome of "Daphnia pulex"

Colbourne, John K. ; Pfrender, Michael E. ; Gilbert, Donald ; Thomas, W. Kelley ; Tucker, Abraham ; Oakley, Todd H. ; Tokishita, Shinichi ; Aerts, Andrea ; Arnold, Georg J. ; Basu, Malay Kumar ; Bauer, Darren J. ; Cáceres, Carla E. ; Carmel, Liran ; Casola, Claudio ; Choi, Jeong-Hyeon ; Detter, John C. ; Dong, Qunfeng ; Dusheyko, Serge ; Eads, Brian D. ; Fröhlich, Thomas ; Geiler-Samerotte, Kerry A. ; Gerlach, Daniel ; Hatcher, Phil ; Jogdeo, Sanjuro ; Krijgsveld, Jeroen ; Kriventseva, Evgenia V. ; Kültz, Dietmar ; Laforsch, Christian ; Lindquist, Erika ; Lopez, Jacqueline ; Manak, J. Robert ; Muller, Jean ; Pangilinan, Jasmyn ; Patwardhan, Rupali P. ; Pitluck, Samuel ; Pritham, Ellen J. ; Rechtsteiner, Andreas ; Rho, Mina ; Rogozin, Igor B. ; Sakarya, Onur ; Salamov, Asaf ; Schaack, Sarah ; Shapiro, Harris ; Shiga, Yasuhiro ; Skalitzky, Courtney ; Smith, Zachary ; Souvorov, Alexander ; Sung, Way ; Tang, Zuojian ; Tsuchiya, Dai ; Tu, Hank ; Vos, Harmjan ; Wang, Mei ; Wolf, Yuri I. ; Yamagata, Hideo ; Yamada, Takuji ; Ye, Yuzhen ; Shaw, Joseph R. ; Andrews, Justen ; Crease, Teresa J. ; Tang, Haixu ; Lucas, Susan M. ; Robertson, Hugh M. ; Bork, Peer ; Koonin, Eugene V. ; Zdobnov, Evgeny M. ; Grigoriev, Igor V. ; Lynch, Michael ; Boore, Jeffrey L.

Science, 4 February 2011, Vol.331(6017), pp.555-561 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ecoresponsive genome of Daphnia pulex

Colbourne, John K ; Pfrender, Michael E ; Gilbert, Donald ; Thomas, W Kelley ; Tucker, Abraham ; Oakley, Todd H ; Tokishita, Shinichi ; Aerts, Andrea ; Arnold, Georg J ; Basu, Malay Kumar ; Bauer, Darren J ; Cáceres, Carla E ; Carmel, Liran ; Casola, Claudio ; Choi, Jeong-Hyeon ; Detter, John C ; Dong, Qunfeng ; Dusheyko, Serge ; Eads, Brian D ; Fröhlich, Thomas ; Geiler-Samerotte, Kerry A ; Gerlach, Daniel ; Hatcher, Phil ; Jogdeo, Sanjuro ; Krijgsveld, Jeroen ; Kriventseva, Evgenia V ; Kültz, Dietmar ; Laforsch, Christian ; Lindquist, Erika ; Lopez, Jacqueline ; Manak, J Robert ; Muller, Jean ; Pangilinan, Jasmyn ; Patwardhan, Rupali P ; Pitluck, Samuel ; Pritham, Ellen J ; Rechtsteiner, Andreas ; Rho, Mina ; Rogozin, Igor B ; Sakarya, Onur ; Salamov, Asaf ; Schaack, Sarah ; Shapiro, Harris ; Shiga, Yasuhiro ; Skalitzky, Courtney ; Smith, Zachary ; Souvorov, Alexander ; Sung, Way ; Tang, Zuojian ; Tsuchiya, Dai ; Tu, Hank ; Vos, Harmjan ; Wang, Mei ; Wolf, Yuri I ; Yamagata, Hideo ; Yamada, Takuji ; Ye, Yuzhen ; Shaw, Joseph R ; Andrews, Justen ; Crease, Teresa J ; Tang, Haixu ; Lucas, Susan M ; Robertson, Hugh M ; Bork, Peer ; Koonin, Eugene V ; Zdobnov, Evgeny M ; Grigoriev, Igor V ; Lynch, Michael ; Boore, Jeffrey L

Science (New York, N.Y.), 04 February 2011, Vol.331(6017), pp.555-61 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 21292972 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1197761

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Ecoresponsive Genome of Daphnia pulex

Colbourne, John K. ; Pfrender, Michael E. ; Gilbert, Donald ; Thomas, W. Kelley ; Tucker, Abraham ; Oakley, Todd H. ; Tokishita, Shinichi ; Aerts, Andrea ; Arnold, Georg J. ; Basu, Malay Kumar ; Bauer, Darren J. ; Cáceres, Carla E. ; Carmel, Liran ; Casola, Claudio ; Choi, Jeong - Hyeon ; Detter, John C. ; Dong, Qunfeng ; Dusheyko, Serge ; Eads, Brian D. ; Fröhlich, Thomas ; Geiler - Samerotte, Kerry A. ; Gerlach, Daniel ; Hatcher, Phil ; Jogdeo, Sanjuro ; Krijgsveld, Jeroen ; Kriventseva, Evgenia ; Kültz, Dietmar ; Laforsch, Christian ; Lindquist, Erika ; Lopez, Jacqueline ; Manak, J. Robert ; Muller, Jean ; Pangilinan, Jasmyn ; Patwardhan, Rupali P. ; Pitluck, Samuel ; Pritham, Ellen J. ; Rechtsteiner, Andreas ; Rho, Mina ; Rogozin, Igor B. ; Sakarya, Onur ; Salamov, Asaf ; Schaack, Sarah ; Shapiro, Harris ; Shiga, Yasuhiro ; Skalitzky, Courtney ; Smith, Zachary ; Souvorov, Alexander ; Sung, Way ; Tang, Zuojian ; Tsuchiya, Dai ; Tu, Hank ; Vos, Harmjan ; Wang, Mei ; Wolf, Yuri I. ; Yamagata, Hideo ; Yamada, Takuji ; Ye, Yuzhen ; Shaw, Joseph R. ; Andrews, Justen ; Crease, Teresa J. ; Tang, Haixu ; Lucas, Susan M. ; Robertson, Hugh M. ; Bork, Peer ; Koonin, Eugene V. ; Zdobnov, Evgeny M. ; Grigoriev, Igor V. ; Lynch, Michael ; Boore, Jeffrey L.

Science, pp. 555-561 [Tạp chí có phản biện]

University of North Texas

DOI: 10.1126/science.1197761

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...