skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of stacking fault energy and temperature on microstructures and mechanical properties of fcc pure metals processed by equal-channel angular pressing

Liu, Fan ; Yuan, Hao ; Yin, Jian ; Wang, Jing Tao

Materials Science & Engineering A, 26 April 2016, Vol.662, pp.578-587 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0921-5093 ; DOI: 10.1016/j.msea.2016.03.022

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of stacking fault energy and temperature on microstructures and mechanical properties of fcc pure metals processed by equal-channel angular pressing

Liu, Fan ; Yuan, Hao ; Yin, Jian ; Wang, Jing Tao

Materials Science & Engineering A, April 26, 2016, Vol.662, p.578(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0921-5093 ; DOI: 10.1016/j.msea.2016.03.022

Toàn văn sẵn có

3
Influence of stacking fault energy and temperature on microstructures and mechanical properties of fcc pure metals processed by equal-channel angular pressing
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of stacking fault energy and temperature on microstructures and mechanical properties of fcc pure metals processed by equal-channel angular pressing

Liu, Fan ; Yuan, Hao ; Yin, Jian ; Wang, Jing Tao

Materials Science and Engineering: A, 04/2016, Vol.662, C, pp.578-587 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 09215093 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.msea.2016.03.022

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...