skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Realistic simulation of the activation of voltage-gated ion channels.(BIOPHYSICS AND COMPUTATIONAL BIOLOGY)(Author abstract)(Report)

Dryga, Anatoly ; Chakrabarty, Suman ; Vicatos, Spyridon ; Warshel, Arieh

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Feb 28, 2012, Vol.109(9), p.3335(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Realistic simulation of the activation of voltage-gated ion channels

Dryga , Anatoly ; Chakrabarty , Suman ; Vicatos , Spyridon ; Warshel , Arieh

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2012, Vol.109(9), pp.3335-3340 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

3
Realistic simulation of the activation of voltage-gated ion channels
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Realistic simulation of the activation of voltage-gated ion channels

Dryga, A. ; Chakrabarty, S. ; Vicatos, S. ; Warshel, A.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 02/28/2012, Vol.109(9), pp.3335-3340 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1121094109

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Realistic simulation of the activation of voltage-gated ion channels

Dryga, Anatoly ; Chakrabarty, Suman ; Vicatos, Spyridon ; Warshel, Arieh

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 28 February 2012, Vol.109(9), pp.3335-40 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 22331900 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1121094109

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...