skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ownership structure and board effectiveness as determinants of TMT compensation in Spanish listed firms/Nuosavybes formos ir valdybos efektyvuma lemiantys veiksniai pasirinktose Ispanijos kompanijose.(top management team)(Report)

Sanchez - Marin, Gregorio ; Baixauli - Soler, J. Samuel ; Lucas - Perez, M. Encarnacion

Journal of Business Economics and Management, March, 2011, Vol.12(1), p.92 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1611-1699

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ownership Structure and Board Effectiveness as Determinants of TMT Compensation in Spanish Listed Firms

Sanchez-Marin, Gregorio ; Baixauli-Soler, J. Samuel ; Lucas-Perez, M. Encarnacion

Journal of Business Economics and Management, 11 April 2011, Vol.12(1), p.92-109 [Tạp chí có phản biện]

Taylor & Francis (Taylor & Francis Group)

ISSN: 1611-1699 ; E-ISSN: 2029-4433 ; DOI: 10.3846/16111699.2011.555371

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ownership structure and board effectiveness as determinants of TMT compensation in Spanish listed firms

Sanches - Marin, Gregorio; Baixauli - Soler, J. Samuel ; Lucas - Perez, M. Encarnacion

Journal of business economics and management, 2011, Vol.12(1), pp. 92-109 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 1611-1699

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ownership Structure and Board Effectiveness as Determinants of TMT Compensation in Spanish Listed Firms/NUOSAVYBES FORMOS IR VALDYBOS EFEKTYVUMA LEMIANTYS VEIKSNIAI PASIRINKTOSE ISPANIJOS KOMPANIJOSE

Sanchez-Marin, Gregorio ; Baixauli-Soler, J ; Lucas-Perez, M

Journal of Business Economics and Management, 2011, Vol.12(1), p.92 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 16111699 ; E-ISSN: 20294433

Toàn văn không sẵn có

5
OWNERSHIP STRUCTURE AND BOARD EFFECTIVENESS AS DETERMINANTS OF TMT COMPENSATION IN SPANISH LISTED FIRMS / NUOSAVYBĖS FORMOS IR VALDYBOS EFEKTYVUMĄ LEMIANTYS VEIKSNIAI PASIRINKTOSE ISPANIJOS KOMPANIJOSE
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

OWNERSHIP STRUCTURE AND BOARD EFFECTIVENESS AS DETERMINANTS OF TMT COMPENSATION IN SPANISH LISTED FIRMS / NUOSAVYBĖS FORMOS IR VALDYBOS EFEKTYVUMĄ LEMIANTYS VEIKSNIAI PASIRINKTOSE ISPANIJOS KOMPANIJOSE

Sanchez-Marin, Gregorio ; Baixauli-Soler, J. Samuel ; Lucas-Perez, M. Encarnacion

Journal of Business Economics and Management, 04/12/2011, Vol.12(1), pp.92-109 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1611-1699 ; E-ISSN: 2029-4433 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3846/16111699.2011.555371

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...