skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A CSCW Requirements Engineering CASE Tool: Development and usability evaluation

Teruel, Miguel A. ; Navarro, Elena ; López-Jaquero, Víctor ; Montero, Francisco ; González, Pascual

Information and Software Technology, August 2014, Vol.56(8), pp.922-949 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0950-5849 ; DOI: 10.1016/j.infsof.2014.02.009

Toàn văn sẵn có

2
A CSCW Requirements Engineering CASE Tool: Development and usability evaluation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A CSCW Requirements Engineering CASE Tool: Development and usability evaluation

Teruel, Miguel A. ; Navarro, Elena ; López-Jaquero, Víctor ; Montero, Francisco ; González, Pascual

Information and Software Technology, 08/2014, Vol.56(8), pp.922-949 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 09505849 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.infsof.2014.02.009

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A CSCW Requirements Engineering CASE Tool: Development and usability evaluation

Teruel, Miguel ; Navarro, Elena ; López-Jaquero, Víctor ; Montero, Francisco ; González, Pascual

Information and Software Technology, Aug 2014, Vol.56(8), p.922 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 09505849 ; E-ISSN: 18736025

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...