skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Corrigendum to “Two year psychosocial and mental health outcomes for refugees subjected to restrictive or supportive immigration policies” [Soc. Sci. Med. 72 (2011) 1149–1156]
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corrigendum to “Two year psychosocial and mental health outcomes for refugees subjected to restrictive or supportive immigration policies” [Soc. Sci. Med. 72 (2011) 1149–1156]

Steel, Zachary ; Momartin, Shakeh ; Silove, Derrick ; Coello, Marianio ; Aroche, Jorge ; Tay, Alvin Kuowei

Social Science & Medicine, 08/2015, Vol.138, C, p.101 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 02779536 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2015.05.031

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corrigendum to “Two year psychosocial and mental health outcomes for refugees subjected to restrictive or supportive immigration policies” [Soc. Sci. Med. 72 (2011) 1149–1156]

Steel, Zachary ; Momartin, Shakeh ; Silove, Derrick ; Coello, Marianio ; Aroche, Jorge ; Tay, Alvin Kuowei

Social Science & Medicine, August 2015, Vol.138, pp.101-101 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0277-9536 ; E-ISSN: 1873-5347 ; DOI: 10.1016/j.socscimed.2015.05.031

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...