skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Suicide and cardiovascular death after a cancer diagnosis.(Report)

Fang Fang ; Fall, Katja ; Mittleman, Murray A. ; Sparen, Par ; Weimin Ye ; Adami, Hans - Olov ; Valdimarsdottir, Unnur

The New England Journal of Medicine, April 5, 2012, Vol.366(14), p.1310(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0028-4793

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Suicide and cardiovascular death after a cancer diagnosis.(Report)

Fang Fang ; Fall, Katja ; Mittleman, Murray A. ; Sparen, Par ; Weimin Ye ; Adami, Hans - Olov ; Valdimarsdottir, Unnur

The New England Journal of Medicine, April 5, 2012, Vol.366(14), p.1310(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0028-4793

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Suicide and Cardiovascular Death after a Cancer Diagnosis

Fang, Fang ; Fall, Katja ; Mittleman, Murray A ; Sparén, Pär ; Ye, Weimin ; Adami, Hans - Olov ; Valdimarsdóttir, Unnur

The New England Journal of Medicine, 2012, Vol.366(14), pp.1310-1318 [Tạp chí có phản biện]

Massachusetts Medical Society

ISSN: 0028-4793 ; E-ISSN: 1533-4406 ; DOI: 10.1056/NEJMoa1110307

Toàn văn sẵn có

4
Suicide and Cardiovascular Death after a Cancer Diagnosis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Suicide and Cardiovascular Death after a Cancer Diagnosis

New England Journal of Medicine, 07/19/2012, Vol.367(3), pp.276-277 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0028-4793 ; E-ISSN: 1533-4406 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1056/NEJMc1205927

Toàn văn sẵn có

5
Suicide and Cardiovascular Death after a Cancer Diagnosis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Suicide and Cardiovascular Death after a Cancer Diagnosis

Fang, Fang ; Fall, Katja ; Mittleman, Murray A. ; Sparén, Pär ; Ye, Weimin ; Adami, Hans-Olov ; Valdimarsdóttir, Unnur

New England Journal of Medicine, 04/05/2012, Vol.366(14), pp.1310-1318 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0028-4793 ; E-ISSN: 1533-4406 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1056/NEJMoa1110307

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Suicide and cardiovascular death after a cancer diagnosis

Papadopoulos, Fotios C

The New England journal of medicine, 19 July 2012, Vol.367(3), pp.276-7; author reply 277 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1533-4406 ; PMID: 22808971 Version:1 ; DOI: 10.1056/NEJMc1205927

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Suicide and cardiovascular death after a cancer diagnosis

Fang, Fang ; Fall, Katja ; Mittleman, Murray A ; Sparén, Pär ; Ye, Weimin ; Adami, Hans-Olov ; Valdimarsdóttir, Unnur

The New England journal of medicine, 05 April 2012, Vol.366(14), pp.1310-8 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1533-4406 ; PMID: 22475594 Version:1 ; DOI: 10.1056/NEJMoa1110307

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...