skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A multi-analysis remote-sensing approach for mapping groundwater resources in the karstic Meo Vac Valley, Vietnam.(Report)

Tam, Vu T. ; Batelaan, Okke

Hydrogeology Journal, March, 2011, Vol.19(2), p.275(13) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1431-2174

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

multi-analysis remote-sensing approach for mapping groundwater resources in the karstic Meo Vac Valley, Vietnam

Tam , Vu T. ; Batelaan , Okke

Hydrogeology journal, 2011, Vol.19(2), pp.275-287 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 1431-2174

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Approche par télédétection multiparamétrique et cartographie des ressources en eau souterraine de la vallée karstique Meo Vac, Vietnam ; Ein Multianalyse-Fernerkundungsansatz zur Kartierung von Grundwasserressourcen im Karstgebiet Meo Vac-Tal, Vietnam ; Un enfoque de multianálisis de sensores remotos para mapear los recursos de aguas subterráneas en el valle kárstico Meo Vac, Vietnam ; منهج متعدد التحاليل في الاستشعار عن بُعد لرسم خريطة مصادر المياه الجوفية في وادي ميو فاك الكارستي ، فيتنام ; Een multi-analyse aardobservatie benadering voor de kartering van grondwatervoorraden in de Meo Vac Karst Vallei, Vietnam ; Un approccio multi-analisi di telerilevamento per la mappatura di risorse idriche sotterranee nella valle carsica Meo Vac, Vietnam ; Uma abordagem multi-análise com base em detecção remota para mapear recursos hídricos subterrâneos no Vale cársico de Meo Vac, Vietname ; Phương pháp phân tích viễn thám tổng hợp để lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất ở Thung lũng Mèo Vạc, Việt Nam
A multi-analysis remote-sensing approach for mapping groundwater resources in the karstic Meo Vac Valley, Vietnam

Tam, Vu ; Batelaan, Okke

Hydrogeology Journal, 2011, Vol.19(2), pp.275-287 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1431-2174 ; E-ISSN: 1435-0157 ; DOI: 10.1007/s10040-010-0684-z

Toàn văn sẵn có

4
A multi-analysis remote-sensing approach for mapping groundwater resources in the karstic Meo Vac Valley, Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A multi-analysis remote-sensing approach for mapping groundwater resources in the karstic Meo Vac Valley, Vietnam

Tam, Vu T. ; Batelaan, Okke

Hydrogeology Journal, 3/2011, Vol.19(2), pp.275-287 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1431-2174 ; E-ISSN: 1435-0157 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10040-010-0684-z

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...