skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Mini VREM project (mini virtual reality enhanced mannequin)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mini VREM project (mini virtual reality enhanced mannequin)

Semeraro, F. ; Frisoli, A. ; Bergamasco, M. ; Cerchiari, E.L.

Resuscitation, 12/2010, Vol.81(2), S, p.S106 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 03009572 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.resuscitation.2010.09.431

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mini VREM project (mini virtual reality enhanced mannequin)

Semeraro, F. ; Frisoli, A. ; Bergamasco, M. ; Cerchiari, E.L.

Resuscitation, 2010, Vol.81(2), p.S106 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0300-9572

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mini VREM project (mini virtual reality enhanced mannequin)

Semeraro, F ; Frisoli, A ; Bergamasco, M ; Cerchiari, E.L

Resuscitation, December 2010, Vol.81(2), pp.S106-S106 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0300-9572 ; E-ISSN: 1873-1570 ; DOI: 10.1016/j.resuscitation.2010.09.431

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...