skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalencia y distribucion de los principales agentes etiologicos que afectan los langostinos silvestres en Tumbes, Peru.(Report)

Alfaro Aguilera, Ruben ; Guevara Torres, Mervin ; Gonzales Chavez, Isaias

Revista peruana de biologia, Dec, 2010, Vol.17(3), p.359(6)

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1727-9933

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalencia y distribución de los principales agentes etiológicos que afectan los langostinos silvestres en Tumbes, Perú/Prevalence and distribution of the principal etiologic agents that affecting wild shrimps from Tumbes, Peru

Aguilera, Rubén ; Torres, Mervin ; Chávez, Isaías

Revista Peruana de Biologia, Dec 2010, Vol.17(3), pp.359-364

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 15610837 ; E-ISSN: 17279933

Toàn văn sẵn có

3
Prevalencia y distribución de los principales agentes etiológicos que afectan los langostinos silvestres en Tumbes, Perú
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalencia y distribución de los principales agentes etiológicos que afectan los langostinos silvestres en Tumbes, Perú

Alfaro Aguilera, Rubén ; Guevara Torres, Mervin ; Gonzales Chávez, Isaías

Revista Peruana de Biología, 05/04/2011, Vol.17(3)

CrossRef

ISSN: 1561-0837 ; E-ISSN: 1727-9933 ; DOI: http://dx.doi.org/10.15381/rpb.v17i3.11

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalencia y distribución de los principales agentes etiológicos que afectan los langostinos silvestres en Tumbes, Perú

Rubén Alfaro Aguilera ; Mervin Guevara Torres ; Isaías Gonzales Chávez

Revista Peruana de Biología, 01 May 2011, Vol.17(3), pp.359-364

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1561-0837 ; E-ISSN: 1727-9933 ; DOI: 10.15381/rpb.v17i3.11

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalencia y distribución de los principales agentes etiológicos que afectan los langostinos silvestres en Tumbes, Perú

Guevara Torres, Mervin ; Gonzales Chávez, Isaías ; Alfaro Aguilera, Rubén

Revista peruana de biología, 2010, Vol.17(3), pp.359-364

Fundación Dialnet

ISSN: 1727-9933

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalencia y distribución de los principales agentes etiológicos que afectan los langostinos silvestres en Tumbes, Perú

Alfaro Aguilera, Rubén ; Guevara Torres, Mervin ; Gonzales Chávez, Isaías

Revista Peruana de Biología, 01 December 2010, Vol.17(3), pp.359-364

SciELO

ISSN: 1727-9933 ; E-ISSN: 1727-9933

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...