skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ready for change: Oscillatory mechanisms of proactive motor control

Liebrand, Matthias ; Kristek, Jascha ; Tzvi, Elinor ; Krämer, Ulrike M

PloS one, 2018, Vol.13(5), pp.e0196855 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 29768455 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0196855

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ready for change: Oscillatory mechanisms of proactive motor control.(Research Article)

Liebrand, Matthias ; Kristek, Jascha ; Tzvi, Elinor ; Kramer, Ulrike M.

PLoS ONE, May 16, 2018, Vol.13(5), p.e0196855 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0196855

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ready for change: Oscillatory mechanisms of proactive motor control.(Research Article)

Liebrand, Matthias ; Kristek, Jascha ; Tzvi, Elinor ; Kramer, Ulrike M.

PLoS ONE, May 16, 2018, Vol.13(5), p.e0196855 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0196855

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ready for change: Oscillatory mechanisms of proactive motor control

Liebrand, Matthias ; Kristek, Jascha ; Tzvi, Elinor ; Krämer, Ulrike M; Di Russo, Francesco (editor)

PLoS ONE, 2018, Vol.13(5) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0196855 ; PMCID: 5955690 ; PMID: 29768455

Toàn văn sẵn có

5
Ready for change: Oscillatory mechanisms of proactive motor control
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ready for change: Oscillatory mechanisms of proactive motor control

Liebrand, Matthias ; Kristek, Jascha ; Tzvi, Elinor ; Krämer, Ulrike M.; Di Russo, Francesco

PLOS ONE, 5/16/2018, Vol.13(5), p.e0196855 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0196855

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ready for change: Oscillatory mechanisms of proactive motor control

Matthias Liebrand ; Jascha Kristek ; Elinor Tzvi ; Ulrike M Krämer

PLoS ONE, 01 January 2018, Vol.13(5), p.e0196855 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0196855

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ready for change: Oscillatory mechanisms of proactive motor control

Liebrand, Matthias ; Kristek, Jascha ; Tzvi, Elinor ; Krämer, Ulrike

PLoS One, May 2018, Vol.13(5), p.e0196855 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0196855

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...