skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The new maids transnational women and the care economy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The new maids transnational women and the care economy

Lutz, Helma; Shannon, Deborah

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISBN: 1848132875 ; ISBN: 9781848132870 ; ISBN: 1848132883 ; ISBN: 9781848132887

Toàn văn sẵn có

2
The New Maids: Transnational Women and the Care Economy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The New Maids: Transnational Women and the Care Economy

Lutz, Helma

Dawsonera

ISBN10: 1848132875 ; ISBN10: 1848132883 ; ISBN13: 9781848132870 ; ISBN13: 9781848132887 ; E-ISBN10: 1780322372 ; E-ISBN13: 9781780322377

Toàn văn sẵn có

3
The New maids transnational women and the care economy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The New maids transnational women and the care economy

Lutz, Helma

iG Library Premium Collection (iG Publishing Pte. Ltd.)

E-ISBN 9781848132887 ; E-ISBN 9781848132894

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...