skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The New Maids: Transnational Women and the Care Economy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The New Maids: Transnational Women and the Care Economy

Lutz, Helma

Dawsonera

ISBN10: 1848132875 ; ISBN10: 1848132883 ; ISBN13: 9781848132870 ; ISBN13: 9781848132887 ; E-ISBN10: 1780322372 ; E-ISBN13: 9781780322377

Toàn văn sẵn có

2
The New maids transnational women and the care economy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The New maids transnational women and the care economy

Lutz, Helma

iG Library Premium Collection (iG Publishing Pte. Ltd.)

E-ISBN 9781848132887 ; E-ISBN 9781848132894

Toàn văn sẵn có

3
The new maids transnational women and the care economy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The new maids transnational women and the care economy

Lutz, Helma; Shannon, Deborah

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISBN: 1848132875 ; ISBN: 1848132883 ; ISBN: 9781848132870 ; ISBN: 9781848132887

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...