skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Feature Selection in the Reconstruction of Complex Network Representations of Spectral Data

Zanin, Massimiliano ; Menasalvas, Ernestina ; Boccaletti, Stefano ; Sousa, Pedro; Ben-Jacob, Eshel (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(8) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0072045 ; PMCID: 3753346 ; PMID: 23991036

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Feature Selection in the Reconstruction of Complex Network Representations of Spectral Data.(Research Article)

Zanin, Massimiliano ; Menasalvas, Ernestina ; Boccaletti, Stefano ; Sousa, Pedro

PLoS ONE, August 26, 2013, Vol.8(8), p.e72045 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0072045

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Feature Selection in the Reconstruction of Complex Network Representations of Spectral Data.(Research Article)

Zanin, Massimiliano ; Menasalvas, Ernestina ; Boccaletti, Stefano ; Sousa, Pedro

PLoS ONE, August 26, 2013, Vol.8(8), p.e72045 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0072045

Toàn văn sẵn có

4
Feature Selection in the Reconstruction of Complex Network Representations of Spectral Data
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Feature Selection in the Reconstruction of Complex Network Representations of Spectral Data

Zanin, Massimiliano ; Menasalvas, Ernestina ; Boccaletti, Stefano ; Sousa, Pedro; Ben-Jacob, Eshel

PLoS ONE, 8/26/2013, Vol.8(8), p.e72045 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0072045

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Feature selection in the reconstruction of complex network representations of spectral data

Zanin, Massimiliano ; Menasalvas, Ernestina ; Boccaletti, Stefano ; Sousa, Pedro

PloS one, 2013, Vol.8(8), pp.e72045 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 23991036 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0072045

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Feature Selection in the Reconstruction of Complex Network Representations of Spectral Data

Zanin, Massimiliano ; Menasalvas, Ernestina ; Boccaletti, Stefano ; Sousa, Pedro

PLoS One, Aug 2013, Vol.8(8), p.e72045 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0072045

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Feature selection in the reconstruction of complex network representations of spectral data

Massimiliano Zanin ; Ernestina Menasalvas ; Stefano Boccaletti ; Pedro Sousa

PLoS ONE, 01 January 2013, Vol.8(8), p.e72045 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0072045

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...