skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalist China's "Great Game": Leveraging Foreign Explorers in Xinjiang, 1927-1935

Jacobs, Justin M.

The Journal of Asian Studies, 1 February 2014, Vol.73(1), pp.43-64 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalist China's “Great Game”: Leveraging Foreign Explorers in Xinjiang, 1927–1935

Jacobs, Justin M

The Journal of Asian Studies, 2014, Vol.73(1), pp.43-64 [Tạp chí có phản biện]

Cambridge University Press

ISSN: 0021-9118 ; E-ISSN: 1752-0401 ; DOI: 10.1017/S0021911813001721

Toàn văn sẵn có

3
Nationalist China's “Great Game”: Leveraging Foreign Explorers in Xinjiang, 1927–1935
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalist China's “Great Game”: Leveraging Foreign Explorers in Xinjiang, 1927–1935

Jacobs, Justin M.

The Journal of Asian Studies, 02/2014, Vol.73(1), pp.43-64 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0021-9118 ; E-ISSN: 1752-0401 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0021911813001721

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalist China's "Great Game": Leveraging Foreign Explorers in Xinjiang, 1927-1935

Jacobs, Justin

The Journal of Asian Studies, Feb 2014, Vol.73(1), pp.43-64 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401 ; DOI: 10.1017/S0021911813001721

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...