skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Action regulation theory and career self-management*

Raabe, Babette ; Frese, Michael ; Beehr, Terry

Journal of Vocational Behavior, Apr 2007, Vol.70(2), p.297 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00018791

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Action regulation theory and career self-management.(Author abstract)

Raabe, Babette ; Frese, Michael ; Beehr, Terry A.

Journal of Vocational Behavior, April, 2007, Vol.70(2), p.297(15) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0001-8791

Toàn văn sẵn có

3
Action regulation theory and career self-management
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Action regulation theory and career self-management

Raabe, Babette ; Frese, Michael ; Beehr, Terry A.

Journal of Vocational Behavior, 04/2007, Vol.70(2), pp.297-311 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00018791 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jvb.2006.10.005

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Action Regulation Theory and Career Self-Management

Raabe, Babette ; Frese, Michael ; Beehr, Terry A

Journal of Vocational Behavior, April 2007, Vol.70(2), p.297 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

ISSN: 0001-8791 ; E-ISSN: 1095-9084

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...