skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FROM THE FRONTLINE: Ethics committees: an ethical dilemma

Spence, Des

BMJ: British Medical Journal, 24 September 2011, Vol.343(7824), pp.644-644 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 09598138 ; E-ISSN: 17561833

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FROM THE FRONTLINE: Ethics committees: an ethical dilemma

Spence, Des

BMJ: British Medical Journal, 24 September 2011, Vol.343(7824), pp.644-644 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 09598138 ; E-ISSN: 17561833

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...