skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A select list of articles on Africa appearing in non-Africanist periodicals

Barringer, T. A

African Affairs, 2011, Vol. 110(438), pp.161-167 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press

ISSN: 0001-9909 ; E-ISSN: 1468-2621 ; DOI: 10.1093/afraf/adq060

Toàn văn sẵn có

2
A select list of articles on Africa appearing in non-Africanist periodicals: July to September 2010
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A select list of articles on Africa appearing in non-Africanist periodicals: July to September 2010

Barringer, T. A.

African Affairs, 01/01/2011, Vol.110(438), pp.161-167 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press (via CrossRef)

ISSN: 0001-9909 ; E-ISSN: 1468-2621 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/afraf/adq060

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...