skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Freedom, Form, and Formlessness: Euripides' Bacchae and Plato's Republic

Saxonhouse, Arlene

The American Political Science Review, Feb 2014, Vol.108(1), pp.88-99 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00030554 ; E-ISSN: 15375943 ; DOI: 10.1017/S0003055413000610

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Freedom, form, and formlessness: Euripides' Bacchae and Plato's Republic.(Report)(Author abstract)

Saxonhouse, Arlene W.

American Political Science Review, 2014, Vol.108(1), p.88(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0003-0554

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Freedom, Form, and Formlessness: Euripides’ Bacchae and Plato's Republic

Saxonhouse, Arlene W

American Political Science Review, 2014, Vol.108(1), pp.88-99 [Tạp chí có phản biện]

Cambridge University Press

ISSN: 0003-0554 ; E-ISSN: 1537-5943 ; DOI: 10.1017/S0003055413000610

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Freedom, Form, and Formlessness: Euripides' "Bacchae" and Plato's "Republic"

Saxonhouse, Arlene W.

The American Political Science Review, 1 February 2014, Vol.108(1), pp.88-99 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00030554 ; E-ISSN: 15375943

Toàn văn sẵn có

5
Freedom, Form, and Formlessness: Euripides’ Bacchae and Plato's Republic
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Freedom, Form, and Formlessness: Euripides’ Bacchae and Plato's Republic

Saxonhouse, Arlene W.

American Political Science Review, 02/2014, Vol.108(1), pp.88-99 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0003-0554 ; E-ISSN: 1537-5943 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0003055413000610

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...