skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RecA K72R Filament Formation Defects Reveal an Oligomeric RecA Species Involved in Filament Extension

Britt , Rachel L. ; Chitteni-Pattu , Sindhu ; Page , Asher N. ; Cox , Michael M.

Journal of biological chemistry, 2011, Vol.286(10), pp.7830-7840 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0021-9258

Toàn văn sẵn có

2
RecA K72R Filament Formation Defects Reveal an Oligomeric RecA Species Involved in Filament Extension
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RecA K72R Filament Formation Defects Reveal an Oligomeric RecA Species Involved in Filament Extension

Britt, Rachel L. ; Chitteni-Pattu, Sindhu ; Page, Asher N. ; Cox, Michael M.

Journal of Biological Chemistry, 03/11/2011, Vol.286(10), pp.7830-7840 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0021-9258 ; E-ISSN: 1083-351X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1074/jbc.M110.194407

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RecA K72R filament formation defects reveal an oligomeric RecA species involved in filament extension

Britt, Rachel L ; Chitteni-Pattu, Sindhu ; Page, Asher N ; Cox, Michael M

The Journal of biological chemistry, 11 March 2011, Vol.286(10), pp.7830-40 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1083-351X ; PMID: 21193798 Version:1 ; DOI: 10.1074/jbc.M110.194407

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...