skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Embedding domain-specific modelling languages in Maude specifications

Rusu, Vlad

Software & Systems Modeling, 2013, Vol.12(4), pp.847-869 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1619-1366 ; E-ISSN: 1619-1374 ; DOI: 10.1007/s10270-012-0232-5

Toàn văn sẵn có

2
Embedding domain-specific modelling languages in Maude specifications
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Embedding domain-specific modelling languages in Maude specifications

Rusu, Vlad

Software & Systems Modeling, 10/2013, Vol.12(4), pp.847-869 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1619-1366 ; E-ISSN: 1619-1374 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10270-012-0232-5

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Embedding domain-specific modeling languages into Maude specifications

Rusu, Vlad; Dart, Mister (Editor)

Software & Systems Modeling, 2013, Vol.12(4), pp.847-869 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1619-1366 ; E-ISSN: 1619-1374 ; DOI: 10.1007/s10270-012-0232-5

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...