skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficacy and safety of ustekinumab in patients with active psoriatic arthritis: 1 year results of the phase 3, multicentre, double-blind, placebo-controlled PSUMMIT 1 trial

Mcinnes, Iain B ; Kavanaugh, Arthur ; Gottlieb, Alice B ; Puig, Lluís ; Rahman, Proton ; Ritchlin, Christopher ; Brodmerkel, Carrie ; Li, Shu ; Wang, Yuhua ; Mendelsohn, Alan M ; Doyle, Mittie K

The Lancet, 31 August 2013, Vol.382(9894), pp.780-789 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(13)60594-2

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficacy and safety of ustekinumab in patients with active psoriatic arthritis: 1 year results of the phase 3, multicentre, double-blind, placebo-controlled PSUMMIT 1 trial

The Lancet, August 31, 2013, Vol.382(9894), p.780(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0140-6736

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficacy and safety of ustekinumab in patients with active psoriatic arthritis: 1 year results of the phase 3, multicentre, double-blind, placebo-controlled PSUMMIT 1 trial.(Author abstract)

The Lancet, August 31, 2013, Vol.382(9894), p.780(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0140-6736

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficacy and safety of ustekinumab in patients with active psoriatic arthritis: 1 year results of the phase 3, multicentre, double-blind, placebo-controlled PSUMMIT 1 trial

Mcinnes , Iain B ; Kavanaugh , Arthur ; Gottlieb , Alice B ; Puig , Lluís ; Rahman , Proton ; Ritchlin , Christopher ; Brodmerkel , Carrie ; Li , Shu ; Wang , Yuhua ; Mendelsohn , Alan M ; Doyle , Mittie K ; On Behalf Of The Psummit 1 Study Group

lancet, 2013, Vol.382(9894), pp.780-789 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0140-6736

Toàn văn sẵn có

5
Efficacy and safety of ustekinumab in patients with active psoriatic arthritis: 1 year results of the phase 3, multicentre, double-blind, placebo-controlled PSUMMIT 1 trial
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficacy and safety of ustekinumab in patients with active psoriatic arthritis: 1 year results of the phase 3, multicentre, double-blind, placebo-controlled PSUMMIT 1 trial

Mcinnes, Iain B ; Kavanaugh, Arthur ; Gottlieb, Alice B ; Puig, Lluís ; Rahman, Proton ; Ritchlin, Christopher ; Brodmerkel, Carrie ; Li, Shu ; Wang, Yuhua ; Mendelsohn, Alan M ; Doyle, Mittie K

The Lancet, 08/2013, Vol.382(9894), pp.780-789 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01406736 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60594-2

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficacy and safety of ustekinumab in patients with active psoriatic arthritis: 1 year results of the phase 3, multicentre, double-blind, placebo-controlled PSUMMIT 1 trial

Mcinnes, Iain B ; Kavanaugh, Arthur ; Gottlieb, Alice B ; Puig, Lluís ; Rahman, Proton ; Ritchlin, Christopher ; Brodmerkel, Carrie ; Li, Shu ; Wang, Yuhua ; Mendelsohn, Alan M ; Doyle, Mittie K

Lancet (London, England), 31 August 2013, Vol.382(9894), pp.780-9 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1474-547X ; PMID: 23769296 Version:1 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(13)60594-2

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...