skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three turns in the evolution of C hina– R ussia presidential pseudo‐alliance

Baev, Pavel

Asia & the Pacific Policy Studies, Jan 2019, pp.4-18 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 20502680 ; DOI: 10.1002/app5.263

Toàn văn sẵn có

2
Three turns in the evolution of China-Russia presidential pseudo-alliance
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three turns in the evolution of China-Russia presidential pseudo-alliance

Baev, Pavel K.

Asia & the Pacific Policy Studies, 01/2019, Vol.6(1), pp.4-18 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1002/app5.263

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...