skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

George A. Bray, MD: Progress in Obesity—Multidisciplinary Research, Multidimensional Man

Ryan, Donna H ; Hansen, Barbara C ; Cefalu, William T

Diabetes Care, 2016, Vol.39(9), p.1481-1485 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 0149-5992 ; E-ISSN: 1935-5548 ; DOI: 10.2337/dc16-1375 ; PMCID: 5013721 ; PMID: 27555621

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

George A. Bray, MD: progress in obesity-multidisciplinary research, multidimensional man.(Autobiography)

Ryan, Donna H. ; Hansen, Barbara C. ; Cefalu, William T.

Diabetes Care, Sept, 2016, Vol.39(9), p.1481(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0149-5992

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

George A. Bray, MD: progress in obesity-multidisciplinary research, multidimensional man.(Autobiography)

Ryan, Donna H. ; Hansen, Barbara C. ; Cefalu, William T.

Diabetes Care, 2016, Vol.39(9), p.1481(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0149-5992

Toàn văn sẵn có

4
George A. Bray, MD: Progress in Obesity—Multidisciplinary Research, Multidimensional Man
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

George A. Bray, MD: Progress in Obesity—Multidisciplinary Research, Multidimensional Man

Ryan, Donna H. ; Hansen, Barbara C. ; Cefalu, William T.

Diabetes Care, 09/2016, Vol.39(9), pp.1481-1485 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0149-5992 ; E-ISSN: 1935-5548 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2337/dc16-1375

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

George A. Bray, MD: Progress in Obesity-Multidisciplinary Research, Multidimensional Man

Ryan, Donna H ; Hansen, Barbara C ; Cefalu, William T

Diabetes care, September 2016, Vol.39(9), pp.1481-5 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1935-5548 ; PMID: 27555621 Version:1 ; DOI: 10.2337/dc16-1375

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...