skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lipopolysaccharide induces mouse translocator protein (18 kDa) expression via the AP-1 complex in the microglial cell line, BV-2

Shimoyama, Shuji ; Furukawa, Tomonori ; Ogata, Yoshiki ; Nikaido, Yoshikazu ; Koga, Kohei ; Sakamoto, Yui ; Ueno, Shinya ; Nakamura, Kazuhiko; Lee, Leo T.O. (editor)

PLoS ONE, 2019, Vol.14(9) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0222861 ; PMCID: 6752844 ; PMID: 31536603

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lipopolysaccharide induces mouse translocator protein (18 kDa) expression via the AP-1 complex in the microglial cell line, BV-2

Shimoyama, Shuji ; Furukawa, Tomonori ; Ogata, Yoshiki ; Nikaido, Yoshikazu ; Koga, Kohei ; Sakamoto, Yui ; Ueno, Shinya ; Nakamura, Kazuhiko

PloS one, 2019, Vol.14(9), pp.e0222861 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 31536603 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0222861

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lipopolysaccharide induces mouse translocator protein (18 kDa) expression via the AP-1 complex in the microglial cell line, BV-2

Shimoyama, Shuji ; Furukawa, Tomonori ; Ogata, Yoshiki ; Nikaido, Yoshikazu ; Koga, Kohei ; Sakamoto, Yui ; Ueno, Shinya ; Nakamura, Kazuhiko

PLoS One, Sep 2019, Vol.14(9), p.e0222861 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0222861

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lipopolysaccharide induces mouse translocator protein (18 kDa) expression via the AP-1 complex in the microglial cell line, BV-2.(Research Article)(Report)

Shimoyama, Shuji ; Furukawa, Tomonori ; Ogata, Yoshiki ; Nikaido, Yoshikazu ; Koga, Kohei ; Sakamoto, Yui ; Ueno, Shinya ; Nakamura, Kazuhiko ; Lee, Leo T.O.

PLoS ONE, Sept 19, 2019, Vol.14(9), p.e0222861 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0222861

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lipopolysaccharide induces mouse translocator protein (18 kDa) expression via the AP-1 complex in the microglial cell line, BV-2.(Research Article)

Shimoyama, Shuji ; Furukawa, Tomonori ; Ogata, Yoshiki ; Nikaido, Yoshikazu ; Koga, Kohei ; Sakamoto, Yui ; Ueno, Shinya ; Nakamura, Kazuhiko ; Lee, Leo T. O.

PLoS ONE, Sept 19, 2019, Vol.14(9), p.e0222861 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0222861

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...