skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Yersinia pestis halotolerance illuminates plague reservoirs

Malek, Maliya Alia ; Bitam, Idir ; Levasseur, Anthony ; Terras, Jerome ; Gaudart, Jean ; Azza, Said ; Flaudrops, Christophe ; Robert, Catherine ; Raoult, Didier ; Drancourt, Michel; Combe, Isabelle (Editor)

Scientific Reports, 2017, Vol.7, p.40022 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 2045-2322 ; E-ISSN: 2045-2322 ; DOI: 10.1038/srep40022

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Yersinia pestis halotolerance illuminates plague reservoirs

Maliya Alia Malek ; Idir Bitam ; Anthony Levasseur ; Jérôme Terras ; Jean Gaudart ; Said Azza ; Christophe Flaudrops ; Catherine Robert ; Didier Raoult ; Michel Drancourt

Scientific Reports, 2017, Vol.7 [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group

ISSN: ; E-ISSN: 2045-2322 ; DOI: 10.1038/srep40022

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Yersinia pestis halotolerance illuminates plague reservoirs

Malek, Maliya Alia ; Bitam, Idir ; Levasseur, Anthony ; Terras, Jérôme ; Gaudart, Jean ; Azza, Said ; Flaudrops, Christophe ; Robert, Catherine ; Raoult, Didier ; Drancourt, Michel

Scientific reports, 05 January 2017, Vol.7, pp.40022 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 2045-2322 ; PMID: 28054667 Version:1 ; DOI: 10.1038/srep40022

Truy cập trực tuyến

4
Yersinia pestis halotolerance illuminates plague reservoirs
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Yersinia pestis halotolerance illuminates plague reservoirs

Malek, Maliya Alia ; Bitam, Idir ; Levasseur, Anthony ; Terras, Jérôme ; Gaudart, Jean ; Azza, Said ; Flaudrops, Christophe ; Robert, Catherine ; Raoult, Didier ; Drancourt, Michel

Scientific Reports, 2/2017, Vol.7(1) [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group (via CrossRef)

E-ISSN: 2045-2322 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1038/srep40022

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Yersinia pestis halotolerance illuminates plague reservoirs

Malek, Maliya ; Bitam, Idir ; Levasseur, Anthony ; Terras, Jérôme ; Gaudart, Jean ; Azza, Said ; Flaudrops, Christophe ; Robert, Catherine ; Raoult, Didier ; Drancourt, Michel

Scientific Reports (Nature Publisher Group), Jan 2017, Vol.7, p.40022 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 20452322 ; DOI: 10.1038/srep40022

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...