skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Spatial distribution of dissolved Pb, Hg, Cd, Cu and As in the Bohai Sea - Spatial distribution of dissolved Pb, Hg, Cd, Cu and As in the Bohai Sea
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial distribution of dissolved Pb, Hg, Cd, Cu and As in the Bohai Sea - Spatial distribution of dissolved Pb, Hg, Cd, Cu and As in the Bohai Sea

WANG ; Chang ; ; ; you ; WANG ; Xiu ; ; ; lin

环境科学学报:英文版 - Journal of Environmental Sciences, 2007, Vol.19(9), pp.1061-1066 [Tạp chí có phản biện]

维普数据 (Chongqing VIP Information Co.)

ISSN: 1001-0742

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial distribution of dissolved Pb, Hg, Cd, Cu and As in the Bohai Sea

Wang, Chang-You ; Wang, Xiu-Lin

Journal of Environmental Sciences, 2007, Vol.19(9), pp.1061-1066 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(07)60173-9

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial distribution of dissolved Pb, Hg, Cd, Cu and As in the Bohai Sea

Wang, Chang-You ; Wang, Xiu-Lin

Journal of environmental sciences (China), 2007, Vol.19(9), pp.1061-6 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 1001-0742 ; PMID: 17966510 Version:1

Toàn văn sẵn có

4
Spatial distribution of dissolved Pb, Hg, Cd, Cu and As in the Bohai Sea
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial distribution of dissolved Pb, Hg, Cd, Cu and As in the Bohai Sea

Wang, Chang-You ; Wang, Xiu-Lin

Journal of Environmental Sciences, 1/2007, Vol.19(9), pp.1061-1066 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 10010742 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1001-0742(07)60173-9

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...