skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Children with behavioral, non-behavioral, and multiple disabilities, and the risk of out-of-home placement disruption

Helton, Jesse J.

Child Abuse and Neglect, Nov, 2011, Vol.35(11), p.956(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0145-2134

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Children with behavioral, non-behavioral, and multiple disabilities, and the risk of out-of-home placement disruption

Helton, Jesse J.

Child Abuse and Neglect, Nov, 2011, Vol.35(11), p.956(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0145-2134

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Children with Behavioral, Non-Behavioral, and Multiple Disabilities, and the Risk of Out-of-Home Placement Disruption

Helton, Jesse J

Child Abuse & Neglect: The International Journal, November 2011, Vol.35(11), p.956 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

ISSN: 0145-2134 ; E-ISSN: 1873-7757 ; DOI: 10.1016/j.chiabu.2011.06.004

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Children with behavioral, non-behavioral, and multiple disabilities, and the risk of out-of-home placement disruption

Helton, Jesse J

Child abuse & neglect, November 2011, Vol.35(11), pp.956-64 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1873-7757 ; PMID: 22074756 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.chiabu.2011.06.004

Toàn văn sẵn có

5
Children with behavioral, non-behavioral, and multiple disabilities, and the risk of out-of-home placement disruption
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Children with behavioral, non-behavioral, and multiple disabilities, and the risk of out-of-home placement disruption

Helton, Jesse J.

Child Abuse & Neglect, 11/2011 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01452134 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.chiabu.2011.06.004

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Children with behavioral, non-behavioral, and multiple disabilities, and the risk of out-of-home placement disruption

Helton, Jesse J

Child Abuse & Neglect, 2011, Vol.35(11), pp.956-964 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0145-2134 ; E-ISSN: 1873-7757 ; DOI: 10.1016/j.chiabu.2011.06.004

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...