skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phosphorylation of ULK1 (hATG1) by AMP-activated protein kinase connects energy sensing to mitophagy.(REPORTS)(serine/threonine-protein kinase)(Author abstract)(Report)

Egan, Daniel F. ; Shackelford, David B. ; Mihayova, Maria M. ; Gelino, Sara ; Kohnz, Rebecca A. ; Mair, William ; Vasquez, Debbie S. ; Joshi, Aashish ; Gwinn, Dana M. ; Taylor, Rebecca ; Asara, John M. ; Fitzpatrick, James ; Dillin, Andrew ; Viollet, Benoit ; Kundu, Mondira ; Hansen, Malene ; Shaw, Reuben J.

Science, Jan 28, 2011, Vol.331(6016), p.456(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phosphorylation of ULK1 (hATG1) by AMP-activated protein kinase connects energy sensing to mitophagy.(REPORTS)(serine/threonine-protein kinase)(Author abstract)(Report)

Egan, Daniel F. ; Shackelford, David B. ; Mihayova, Maria M. ; Gelino, Sara ; Kohnz, Rebecca A. ; Mair, William ; Vasquez, Debbie S. ; Joshi, Aashish ; Gwinn, Dana M. ; Taylor, Rebecca ; Asara, John M. ; Fitzpatrick, James ; Dillin, Andrew ; Viollet, Benoit ; Kundu, Mondira ; Hansen, Malene ; Shaw, Reuben J.

Science, Jan 28, 2011, Vol.331(6016), p.456(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phosphorylation of ULK1 (hATG1) by AMP-Activated Protein Kinase Connects Energy Sensing to Mitophagy

Egan, Daniel F. ; Shackelford, David B. ; Mihaylova, Maria M. ; Gelino, Sara ; Kohnz, Rebecca A. ; Mair, William ; Vasquez, Debbie S. ; Joshi, Aashish ; Gwinn, Dana M. ; Taylor, Rebecca ; Asara, John M. ; Fitzpatrick, James ; Dillin, Andrew ; Viollet, Benoit ; Kundu, Mondira ; Hansen, Malene ; Shaw, Reuben J.

Science, 28 January 2011, Vol.331(6016), pp.456-461 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

4
Phosphorylation of ULK1 (hATG1) by AMP-Activated Protein Kinase Connects Energy Sensing to Mitophagy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phosphorylation of ULK1 (hATG1) by AMP-Activated Protein Kinase Connects Energy Sensing to Mitophagy

Egan, D. F. ; Shackelford, D. B. ; Mihaylova, M. M. ; Gelino, S. ; Kohnz, R. A. ; Mair, W. ; Vasquez, D. S. ; Joshi, A. ; Gwinn, D. M. ; Taylor, R. ; Asara, J. M. ; Fitzpatrick, J. ; Dillin, A. ; Viollet, B. ; Kundu, M. ; Hansen, M. ; Shaw, R. J.

Science, 01/28/2011, Vol.331(6016), pp.456-461 [Tạp chí có phản biện]

American Association for the Advancement of Science (via CrossRef)

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1196371

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phosphorylation of ULK1 (hATG1) by AMP-Activated Protein Kinase Connects Energy Sensing to Mitophagy

Egan , Daniel F. ; Shackelford , David B. ; Mihaylova , Maria M. ; Gelino , Sara ; Kohnz , Rebecca A. ; Mair , William ; Vasquez , Debbie S. ; Joshi , Aashish ; Gwinn , Dana M. ; Taylor , Rebecca ; Asara , John M. ; Fitzpatrick , James ; Dillin , Andrew ; Viollet , Benoit ; Kundu , Mondira ; Hansen , Malene ; Shaw , Reuben J.

Science, 2011, Vol.331(6016), pp.456-461 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phosphorylation of ULK1 (hATG1) by AMP-Activated Protein Kinase Connects Energy Sensing to Mitophagy

Egan, Daniel F. ; Shackelford, David B. ; Mihaylova, Maria M. ; Gelino, Sara ; Kohnz, Rebecca A. ; Mair, William ; Vasquez, Debbie S. ; Joshi, Aashish ; Gwinn, Dana M. ; Taylor, Rebecca ; Asara, John M. ; Fitzpatrick, James ; Dillin, Andrew ; Viollet, Benoit ; Kundu, Mondira ; Hansen, Malene ; Shaw, Reuben J.

Science, 28 January 2011, Vol.331(6016), pp.456-461 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phosphorylation of ULK1 (hATG1) by AMP-activated protein kinase connects energy sensing to mitophagy

Egan, Daniel F ; Shackelford, David B ; Mihaylova, Maria M ; Gelino, Sara ; Kohnz, Rebecca A ; Mair, William ; Vasquez, Debbie S ; Joshi, Aashish ; Gwinn, Dana M ; Taylor, Rebecca ; Asara, John M ; Fitzpatrick, James ; Dillin, Andrew ; Viollet, Benoit ; Kundu, Mondira ; Hansen, Malene ; Shaw, Reuben J

Science (New York, N.Y.), 28 January 2011, Vol.331(6016), pp.456-61 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 21205641 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1196371

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...