skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How to study improvement interventions: a brief overview of possible study types

Portela, Mc ; Pronovost, Pj ; Woodcock, T ; Carter, P ; Dixon - Woods, M

BMJ Quality and Safety, 01 May 2015 [Tạp chí có phản biện]

Spiral (Imperial College London)

ISBN: 2 ; ISSN: 2044-5415 ; ISBN: 10 DOI: 10.1136/bmjqs-2014-003620

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How to study improvement interventions: a brief overview of possible study types.(Report)

Portela, Margareth Crisostomo ; Pronovost, Peter J ; Woodcock, Thomas ; Carter, Pam ; Dixon - Woods, Mary

BMJ Quality & Safety, May, 2015, Vol.24(5), p.325(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 2044-5415

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How to study improvement interventions: a brief overview of possible study types.(Report)

Portela, Margareth Crisostomo ; Pronovost, Peter J ; Woodcock, Thomas ; Carter, Pam ; Dixon-Woods, Mary

BMJ Quality & Safety, 2015, Vol.24(5), p.325(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 2044-5415

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How to study improvement interventions: a brief overview of possible study types

Portela, Margareth Crisóstomo ; Pronovost, Peter J ; Woodcock, Thomas ; Carter, Pam ; Dixon-Woods, Mary

BMJ Quality & Safety, 25 March 2015 [Tạp chí có phản biện]

BMJ Journals (BMJ Publishing Group)

ISSN: 2044-5415 ; E-ISSN: 2044-5423 ; DOI: 10.1136/bmjqs-2014-003620 ; PMID: 25810415

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How to study improvement interventions: a brief overview of possible study types

Portela, Margareth Crisóstomo ; Pronovost, Peter J ; Woodcock, Thomas ; Carter, Pam ; Dixon-Woods, Mary

BMJ Quality & Safety, 2015, Vol.24(5), p.325-336 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 2044-5415 ; E-ISSN: 2044-5423 ; DOI: 10.1136/bmjqs-2014-003620 ; PMCID: 4413733 ; PMID: 25810415

Truy cập trực tuyến

6
How to study improvement interventions: a brief overview of possible study types: Table 1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How to study improvement interventions: a brief overview of possible study types: Table 1

Portela, Margareth Crisóstomo ; Pronovost, Peter J ; Woodcock, Thomas ; Carter, Pam ; Dixon-Woods, Mary

BMJ Quality & Safety, 05/2015, Vol.24(5), pp.325-336 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 2044-5415 ; E-ISSN: 2044-5423 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1136/bmjqs-2014-003620

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How to study improvement interventions: a brief overview of possible study types

Portela, Margareth Crisóstomo ; Pronovost, Peter J ; Woodcock, Thomas ; Carter, Pam ; Dixon-Woods, Mary

BMJ quality & safety, May 2015, Vol.24(5), pp.325-36 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 2044-5423 ; PMID: 25810415 Version:1 ; DOI: 10.1136/bmjqs-2014-003620

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...