skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ucrânia e Brasil - Laços com Raízes no Passado e Caminho junto para o Desenvolvimento no Futuro

Tronenko, Rostyslav

Universitas. Relacoes Internacionais, 2013, Vol.11(1) [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 18072135

Toàn văn sẵn có

2
Ucrânia e Brasil - Laços com Raízes no Passado e Caminho junto para o Desenvolvimento no Futuro
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ucrânia e Brasil - Laços com Raízes no Passado e Caminho junto para o Desenvolvimento no Futuro

Tronenko, Rostyslav

Universitas: Relações Internacionais, 07/30/2013, Vol.11(1) [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1807-2135 ; E-ISSN: 1982-0720 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5102/uri.v11i1.2406

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ucrânia e Brasil - Laços com Raízes no Passado e Caminho junto para o Desenvolvimento no Futuro 10.5102/uri.v11i1.2406

Rostyslav Tronenko

Universitas: Relações Internacionais, 01 July 2013, Vol.11(1) [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1807-2135 ; E-ISSN: 1982-0720 ; DOI: 10.5102/uri.v11i1.2406

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...