skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Direct Interaction of Arabidopsis Cryptochromes with COP1 in Light Control Development.(Statistical Data Included)

Wang, Haiyang ; Ma, Li - Geng ; Li, Jin - Ming ; Zhao, Hong - Yu ; Deng, Xing Wang

Science, Oct 5, 2001, Vol.294(5540), p.154 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Direct Interaction of Arabidopsis Cryptochromes with COP1 in Light Control Development.(Statistical Data Included)

Wang, Haiyang ; Ma, Li - Geng ; Li, Jin - Ming ; Zhao, Hong - Yu ; Deng, Xing Wang

Science, Oct 5, 2001, Vol.294(5540), p.154 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

3
Direct Interaction of Arabidopsis Cryptochromes with COP1 in Light Control Development
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Direct Interaction of Arabidopsis Cryptochromes with COP1 in Light Control Development

Wang, H.

Science, 10/5/2001, Vol.294(5540), pp.154-158 [Tạp chí có phản biện]

American Association for the Advancement of Science (via CrossRef)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1063630

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Direct interaction of Arabidopsis cryptochromes with COP1 in light control development

Wang, H ; Ma, L G ; Li, J M ; Zhao, H Y ; Deng, X W

Science (New York, N.Y.), 05 October 2001, Vol.294(5540), pp.154-8 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 11509693 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...