skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Virophages of Giant Viruses: An Update at Eleven

Mougari, Said ; Sahmi-Bounsiar, Dehia ; Levasseur, Anthony ; Colson, Philippe ; La Scola, Bernard; Combe, Isabelle (Editor)

Viruses, August 2019, Vol.11(8), p.733 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1999-4915 ; E-ISSN: 1999-4915 ; DOI: 10.3390/v11080733

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Virophages of Giant Viruses: An Update at Eleven

Said Mougari ; Dehia Sahmi-Bounsiar ; Anthony Levasseur ; Philippe Colson ; Bernard La Scola

Viruses, 01 August 2019, Vol.11(8), p.733 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1999-4915 ; DOI: 10.3390/v11080733

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Virophages of Giant Viruses: An Update at Eleven

Mougari, Said ; Sahmi-Bounsiar, Dehia ; Levasseur, Anthony ; Colson, Philippe ; La Scola, Bernard

Viruses, 08 August 2019, Vol.11(8) [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1999-4915 ; PMID: 31398856 Version:1 ; DOI: 10.3390/v11080733

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...