skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The temporal association of excessive health expenditure with suicidal ideation among primary income earners: a cross-sectional design using the Korean Welfare Panel Survey (KoWePS)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The temporal association of excessive health expenditure with suicidal ideation among primary income earners: a cross-sectional design using the Korean Welfare Panel Survey (KoWePS)

Shin, J. ; Choi, J. W. ; Jang, S.-I. ; Choi, Y. ; Lee, S. G. ; Ihm, T. H. ; Park, E.-C.

BMJ Open, 05/01/2015, Vol.5(6), pp.e007421-e007421 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 2044-6055 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2014-007421

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The temporal association of excessive health expenditure with suicidal ideation among primary income earners: a cross-sectional design using the Korean Welfare Panel Survey (KoWePS)

Shin, Jaeyong ; Choi, Jae Woo ; Jang, Sung-in ; Choi, Young ; Lee, Sang Gyu ; Ihm, Tae Hwan ; Park, Eun-Cheol

BMJ Open, 16 June 2015, Vol.5(6) [Tạp chí có phản biện]

BMJ Journals (BMJ Publishing Group)

ISSN: 2044-6055 ; E-ISSN: 2044-6055 ; DOI: 10.1136/bmjopen-2014-007421 ; PMID: 26082463

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The temporal association of excessive health expenditure with suicidal ideation among primary income earners: a cross-sectional design using the Korean Welfare Panel Survey (KoWePS)

Shin, Jaeyong ; Choi, Jae Woo ; Jang, Sung-In ; Choi, Young ; Lee, Sang Gyu ; Ihm, Tae Hwan ; Park, Eun-Cheol

BMJ Open, 2015, Vol.5(6) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 2044-6055 ; DOI: 10.1136/bmjopen-2014-007421 ; PMCID: 4480034 ; PMID: 26082463

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The temporal association of excessive health expenditure with suicidal ideation among primary income earners: a cross-sectional design using the Korean Welfare Panel Survey (KoWePS)

Shin, Jaeyong ; Choi, Jae Woo ; Jang, Sung-In ; Choi, Young ; Lee, Sang Gyu ; Ihm, Tae Hwan ; Park, Eun-Cheol

BMJ open, 16 June 2015, Vol.5(6), pp.e007421 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 2044-6055 ; PMID: 26082463 Version:1 ; DOI: 10.1136/bmjopen-2014-007421

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...