skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nodular fasciitis

Allen, P.W

Pathology, 1972, Vol.4(1), pp.9-26 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0031-3025 ; E-ISSN: 1465-3931 ; DOI: 10.3109/00313027209068920

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NODULAR FASCIITIS

Allen, W., P.

Pathology, 1972, Vol.4(1), pp.9-26 [Tạp chí có phản biện]

Copyright © 2013 Lippincott Williams & Wilkins. All rights reserved.

ISSN: 0031-3025 ; DOI: 10.3109/00313027209068920

Toàn văn sẵn có

3
Nodular fasciitis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nodular fasciitis

Allen, P.W.

Pathology, 1972, Vol.4(1), pp.9-26 [Tạp chí có phản biện]

Informa - Informa Healthcare (via CrossRef)

ISSN: 00313025 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3109/00313027209068920

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nodular fasciitis

Allen, P W

Pathology, January 1972, Vol.4(1), pp.9-26 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0031-3025 ; PMID: 4501523 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...