skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PathVisio 3: An Extendable Pathway Analysis Toolbox

Kutmon, Martina ; Iersel, Martijn ; Bohler, Anwesha ; Kelder, Thomas ; Nunes, Nuno ; Pico, Alexander ; Evelo, Chris

PLoS Computational Biology, Feb 2015, Vol.11(2) [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1371/journal.pcbi.1004085

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PathVisio 3: an extendable pathway analysis toolbox.(RESEARCH ARTICLE)(Report)

Kutmon, Martina ; van Lersel, Martijn P. ; Bohler, Anwesha ; Kelder, Thomas ; Nunes, Nuno ; Pico, Alexander R. ; Evelo, Chris T.

PLoS Computational Biology, 2015, Vol.11(2) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1553-734X ; DOI: 10.1371/journal.pcbi.1004085

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PathVisio 3: An Extendable Pathway Analysis Toolbox

Kutmon, Martina ; Van Iersel, Martijn P ; Bohler, Anwesha ; Kelder, Thomas ; Nunes, Nuno ; Pico, Alexander R ; Evelo, Chris T; Murphy, Robert F. (editor)

PLoS Computational Biology, 2015, Vol.11(2) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 1553-734X ; E-ISSN: 1553-7358 ; DOI: 10.1371/journal.pcbi.1004085 ; PMCID: 4338111 ; PMID: 25706687

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PathVisio 3: An Extendable Pathway Analysis Toolbox (PathVisio 3)

Kutmon, Martina ; van Iersel, Martijn P ; Bohler, Anwesha ; Kelder, Thomas ; Nunes, Nuno ; Pico, Alexander R ; Evelo, Chris T; Murphy, Robert F. (Editor)

2015, Vol.11(2), p.e1004085 [Tạp chí có phản biện]

PLoS

ISSN: 1553-734X ; E-ISSN: 1553-7358 ; DOI: 10.1371/journal.pcbi.1004085

Toàn văn sẵn có

5
PathVisio 3: An Extendable Pathway Analysis Toolbox
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PathVisio 3: An Extendable Pathway Analysis Toolbox

Kutmon, Martina ; van Iersel, Martijn P. ; Bohler, Anwesha ; Kelder, Thomas ; Nunes, Nuno ; Pico, Alexander R. ; Evelo, Chris T.; Murphy, Robert F.

PLOS Computational Biology, 2/23/2015, Vol.11(2), p.e1004085 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1553-7358 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pcbi.1004085

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PathVisio 3: an extendable pathway analysis toolbox

Kutmon, Martina ; Van Iersel, Martijn P ; Bohler, Anwesha ; Kelder, Thomas ; Nunes, Nuno ; Pico, Alexander R ; Evelo, Chris T

PLoS computational biology, February 2015, Vol.11(2), pp.e1004085 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1553-7358 ; PMID: 25706687 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pcbi.1004085

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PathVisio 3: an extendable pathway analysis toolbox

Martina Kutmon ; Martijn P van Iersel ; Anwesha Bohler ; Thomas Kelder ; Nuno Nunes ; Alexander R Pico ; Chris T Evelo

PLoS Computational Biology, 01 February 2015, Vol.11(2), p.e1004085 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1553-734X ; E-ISSN: 1553-7358 ; DOI: 10.1371/journal.pcbi.1004085

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...