skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Effect of Composition Changes on Evolutionary Tracks of Double-Shell Models

Scalo, John M ; Ulrich, Roger K; California Institute of Technology, Pasadena (Corporate Author)

Astrophysical Journal, 01 September 1975, Vol.200 [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy - Office of Scientific and Technical Information)

ISSN: 0004-637X ; E-ISSN: 1538-4357 ; DOI: 10.1086/153837

Toàn văn sẵn có

2
The Effect of Composition Changes on Evolutionary Tracks of Double-Shell Models
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Effect of Composition Changes on Evolutionary Tracks of Double-Shell Models

Scalo, John M. ; Ulrich, Roger K.

The Astrophysical Journal, 09/1975, Vol.200, p.682 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0004-637X ; E-ISSN: 1538-4357 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1086/153837

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...