skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Paul D. Boyer—Nobel prize for work on ATP synthase

Shampo, Marc A ; Kyle, Robert A ; Steensma, David P

Mayo Clinic proceedings, November 2011, Vol.86(11), pp.e51 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1942-5546 ; PMID: 22141183 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Paul D. Boyer—Nobel Prize for Work on ATP Synthase

Shampo, Marc A ; Kyle, Robert A ; Steensma, David P

Mayo Clinic Proceedings, 2011, Vol.86(11), pp.e51-e51 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0025-6196 ; E-ISSN: 1942-5546 ; DOI: 10.4065/mcp.2011.0615

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...