skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The benefits of CORBA-based network management: the choice of CORBA and Java combined with the open Interface Definition Language interface leads to a highly open, extensible, and distributed solution

Haggerty, Paul ; Seetharaman, Krishnan

Communications of the ACM, Oct, 1998, Vol.41(10), p.73(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The benefits of CORBA-based network management

Haggerty, Paul ; Seetharaman, Krishnan

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Oct 1998, Vol.41(10), pp.73-79 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The benefits of CORBA-based network management

Haggerty, Paul ; Seetharaman, Krishnan

Communications of the ACM, 01 October 1998, Vol.41(10), pp.73-79 [Tạp chí có phản biện]

BIBSAM:2015-2018 (ACM Digital Library)

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/286238.286250

Toàn văn không sẵn có

4
The benefits of CORBA-based network management
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The benefits of CORBA-based network management

Haggerty, Paul ; Seetharaman, Krishnan

Communications of the ACM, 10/1/1998, Vol.41(10), pp.73-79 [Tạp chí có phản biện]

Assciation for Computing Machinery (via CrossRef)

ISSN: 00010782 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1145/286238.286250

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...