skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developing off-line delivery for Web training. (World Wide Web)

Brandt, D. Scott

Computers in Libraries, March, 1997, Vol.17(3), p.46(3)

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1041-7915

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developing off-line delivery for Web training. (World Wide Web)

Brandt, D. Scott

Computers in Libraries, March, 1997, Vol.17(3), p.46(3)

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1041-7915

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...