skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optical properties of sea ice in Liaodong Bay, China

Xu, Zhantang ; Yang, Yuezhong ; Wang, Guifen ; Cao, Wenxi ; Li, Zhijun ; Sun, Zhaohua

Journal of Geophysical Research: Oceans, March 2012, Vol.117(C3), pp.n/a-n/a [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0148-0227 ; E-ISSN: 2156-2202 ; DOI: 10.1029/2010JC006756

Toàn văn sẵn có

2
Optical properties of sea ice in Liaodong Bay, China: OPTICAL PROPERTIES OF SEA ICE
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optical properties of sea ice in Liaodong Bay, China: OPTICAL PROPERTIES OF SEA ICE

Xu, Zhantang ; Yang, Yuezhong ; Wang, Guifen ; Cao, Wenxi ; Li, Zhijun ; Sun, Zhaohua

Journal of Geophysical Research: Oceans, 03/2012, Vol.117(C3), pp.n/a-n/a [Tạp chí có phản biện]

American Geophysical Union (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1029/2010JC006756

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...