skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Black Voter Dilution, American Exceptionalism, and Racial Gerrymandering: The Paradox of the Positive in Political Public Relations

Waymer, Damion ; Heath, Robert L

Journal of Black Studies, October 2016, Vol.47(7), pp.635-658 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0021-9347 ; E-ISSN: 1552-4566 ; DOI: 10.1177/0021934716649646

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Black voter dilution, american exceptionalism, and racial gerrymandering: the paradox of the positive in political public relations

Waymer, Damion ; Heath, Robert L.

Journal of Black Studies, 2016, Vol.47(7), pp.635-658 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0021-9347

Toàn văn không sẵn có

3
Black Voter Dilution, American Exceptionalism, and Racial Gerrymandering: The Paradox of the Positive in Political Public Relations
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Black Voter Dilution, American Exceptionalism, and Racial Gerrymandering: The Paradox of the Positive in Political Public Relations

Waymer, Damion ; Heath, Robert L.

Journal of Black Studies, 10/2016, Vol.47(7), pp.635-658 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0021-9347 ; E-ISSN: 1552-4566 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0021934716649646

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...