skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health Professional Education And Universal Health Coverage: A Summary Of Challenges And Selected Case Studies

Sripathy, A ; Marti, J ; Patel, H ; Sheikh, Ji ; Darzi, Aw

Health Affairs, 01 November 2017 [Tạp chí có phản biện]

Spiral (Imperial College London)

ISSN: 0278-2715 DOI: 10.1377/hlthaff.2017.0517

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health Professional Education And Universal Health Coverage: A Summary Of Challenges And Selected Case Studies

Sripathy, Arthika ; Marti, Joachim ; Patel, Hannah ; Sheikh, Javaid ; Darzi, Ara

Health Affairs, Nov 2017, Vol.36(11), pp.1928-1936 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 02782715 ; E-ISSN: 15445208 ; DOI: 10.1377/hlthaff.2017.0517

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health Professional Education And Universal Health Coverage: A Summary Of Challenges And Selected Case Studies

Sripathy, Arthika ; Marti, Joachim ; Patel, Hannah ; Sheikh, Javaid I ; Darzi, Ara W

Health affairs (Project Hope), November 2017, Vol.36(11), pp.1928-1936 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1544-5208 ; PMID: 29137508 Version:1 ; DOI: 10.1377/hlthaff.2017.0517

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...