skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The power of precise numbers: A conversational logic analysis

Zhang, Y. Charles ; Schwarz, Norbert

Journal of Experimental Social Psychology, Sept, 2013, Vol.49(5), p.944(3) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-1031

Toàn văn sẵn có

2
The power of precise numbers: A conversational logic analysis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The power of precise numbers: A conversational logic analysis

Zhang, Y. Charles ; Schwarz, Norbert

Journal of Experimental Social Psychology, 09/2013, Vol.49(5), pp.944-946 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00221031 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jesp.2013.04.002

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The power of precise numbers: A conversational logic analysis

Zhang, Y. Charles ; Schwarz, Norbert

Journal of Experimental Social Psychology, September 2013, Vol.49(5), pp.944-946 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0022-1031 ; E-ISSN: 1096-0465 ; DOI: 10.1016/j.jesp.2013.04.002

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...