skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aggregate Constraints for Virtual Manipulation with Soft Fingers

Talvas, Anthony ; Marchal, Maud ; Duriez, Christian ; Otaduy, Miguel A

IEEE transactions on visualization and computer graphics, April 2015, Vol.21(4), pp.452-61 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1941-0506 ; PMID: 26357095 Version:1 ; DOI: 10.1109/TVCG.2015.2391863

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aggregate Constraints for Virtual Manipulation with Soft Fingers

Talvas, Anthony ; Marchal, Maud ; Duriez, Christian ; Otaduy, Miguel A

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 20 January 2015, Vol.21(4), p.9 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1077-2626 ; E-ISSN: 1941-0506 ; DOI: 10.1109/TVCG.2015.2391863

Toàn văn không sẵn có

3
Aggregate Constraints for Virtual Manipulation with Soft Fingers
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aggregate Constraints for Virtual Manipulation with Soft Fingers

Talvas, Anthony ; Marchal, Maud ; Duriez, Christian ; Otaduy, Miguel A.

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 4/18/2015, Vol.21(4), pp.452-461 [Tạp chí có phản biện]

IEEE (via CrossRef)

ISSN: 1077-2626 ; E-ISSN: 1941-0506 ; E-ISSN: 2160-9306 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/TVCG.2015.2391863

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...