skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Remuneration of hematopoietic stem cell donors: principles and perspective of the World Marrow Donor Association
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remuneration of hematopoietic stem cell donors: principles and perspective of the World Marrow Donor Association

Boo, M. ; van Walraven, S. M. ; Chapman, J. ; Lindberg, B. ; Schmidt, A. H. ; Shaw, B. E. ; Switzer, G. E. ; Yang, E. ; Egeland, T.

Blood, 01/06/2011, Vol.117(1), pp.21-25 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0006-4971 ; E-ISSN: 1528-0020 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1182/blood-2010-07-298430

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remuneration of hematopoietic stem cell donors: principles and perspective of the World Marrow Donor Association

Boo, Michael ; Van Walraven, Suzanna M ; Chapman, Jeremy ; Lindberg, Brian ; Schmidt, Alexander H ; Shaw, Bronwen E ; Switzer, Galen E ; Yang, Edward ; Egeland, Torstein

Blood, 06 January 2011, Vol.117(1), pp.21-5 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1528-0020 ; PMID: 20921337 Version:1 ; DOI: 10.1182/blood-2010-07-298430

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...