skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Membrane transport proteins in human melanoma: associations with tumour aggressiveness and metastasis

Walsh, N ; Kennedy, S ; Larkin, A M ; Tryfonopoulos, D ; Eustace, A J ; Mahgoub, T ; Conway, C ; Oglesby, I ; Collins, D ; Ballot, J ; Ooi, W S ; Gullo, G ; Clynes, M ; Crown, J ; O'Driscoll, L

British Journal of Cancer, 2010, Vol.102(7), p.1157-1162 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 0007-0920 ; E-ISSN: 1532-1827 ; DOI: 10.1038/sj.bjc.6605590 ; PMCID: 2853088 ; PMID: 20234362

Toàn văn sẵn có

2
Membrane transport proteins in human melanoma: associations with tumour aggressiveness and metastasis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Membrane transport proteins in human melanoma: associations with tumour aggressiveness and metastasis

Walsh, N ; Kennedy, S ; Larkin, A M ; Tryfonopoulos, D ; Eustace, A J ; Mahgoub, T ; Conway, C ; Oglesby, I ; Collins, D ; Ballot, J ; Ooi, W S ; Gullo, G ; Clynes, M ; Crown, J ; O'Driscoll, L

British Journal of Cancer, 3/2010, Vol.102(7), pp.1157-1162 [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group (via CrossRef)

ISSN: 0007-0920 ; E-ISSN: 1532-1827 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1038/sj.bjc.6605590

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Membrane transport proteins in human melanoma: associations with tumour aggressiveness and metastasis

Walsh, N ; Kennedy, S ; Larkin, A M ; Tryfonopoulos, D ; Eustace, A J ; Mahgoub, T ; Conway, C ; Oglesby, I ; Collins, D ; Ballot, J ; Ooi, W S ; Gullo, G ; Clynes, M ; Crown, J ; O'Driscoll, L

British journal of cancer, 30 March 2010, Vol.102(7), pp.1157-62 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1532-1827 ; PMID: 20234362 Version:1 ; DOI: 10.1038/sj.bjc.6605590

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Membrane transport proteins in human melanoma: associations with tumour aggressiveness and metastasis

N Walsh ; S Kennedy ; A M Larkin ; D Tryfonopoulos ; A J Eustace ; T Mahgoub ; C Conway ; I Oglesby ; D Collins ; J Ballot ; W S Ooi ; G Gullo ; M Clynes ; J Crown ; L O'Driscoll

British Journal of Cancer, 2010, Vol.102(7), p.1157 [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group

ISSN: 0007-0920 ; E-ISSN: 1532-1827 ; DOI: 10.1038/sj.bjc.6605590

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...