skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Esses roquero não curte: performance de gosto e fãs de música no Unidos Contra o Rock do Facebook
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Esses roquero não curte: performance de gosto e fãs de música no Unidos Contra o Rock do Facebook

Amaral, Adriana ; Monteiro, Camila

Revista FAMECOS, 09/23/2013, Vol.20(2), p.446 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1415-0549 ; E-ISSN: 1980-3729 ; DOI: http://dx.doi.org/10.15448/1980-3729.2013.2.15130

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...