skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does policy adoption change opinions on minority rights? The effects of legalizing same-sex marriage.(Author abstract)

Kreitzer, Rebecca J. ; Hamilton, Allison J. ; Tolbert, Caroline J.

Political Research Quarterly, 2014, Vol.67(4), pp.795-808 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1065-9129

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does Policy Adoption Change Opinions on Minority Rights? The Effects of Legalizing Same-Sex Marriage

Kreitzer, Rebecca J. ; Hamilton, Allison J. ; Tolbert, Caroline J.

Political Research Quarterly, 1 December 2014, Vol.67(4), pp.795-808 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 10659129

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does Policy Adoption Change Opinions on Minority Rights? The Effects of Legalizing Same-Sex Marriage

Kreitzer, Rebecca J ; Hamilton, Allison J ; Tolbert, Caroline J

Political Research Quarterly, December 2014, Vol.67(4), pp.795-808 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 1065-9129 ; E-ISSN: 1938-274X ; DOI: 10.1177/1065912914540483

Toàn văn sẵn có

4
Does Policy Adoption Change Opinions on Minority Rights? The Effects of Legalizing Same-Sex Marriage
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does Policy Adoption Change Opinions on Minority Rights? The Effects of Legalizing Same-Sex Marriage

Kreitzer, Rebecca J. ; Hamilton, Allison J. ; Tolbert, Caroline J.

Political Research Quarterly, 12/2014, Vol.67(4), pp.795-808 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 1065-9129 ; E-ISSN: 1938-274X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/1065912914540483

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...