skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A View from the South: The Global Creation of the War on Drugs

Cruz, Giovanni

Contexto Internacional, Sep/Dec 2017, Vol.39(3), pp.633-653 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 01028529 ; E-ISSN: 19820240 ; DOI: 10.1590/S0102-8529.2017390300009

Toàn văn sẵn có

2
A View from the South: The Global Creation of the War on Drugs
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A View from the South: The Global Creation of the War on Drugs

Cruz, Giovanni Molano

Contexto Internacional, 12/2017, Vol.39(3), pp.633-653 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0102-8529 ; E-ISSN: 1982-0240 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1590/s0102-8529.2017390300009

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A View from the South: The Global Creation of the War on Drugs

Cruz, Giovanni Molano

Contexto Internacional, 01 December 2017, Vol.39(3), pp.633-653 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 1982-0240 ; E-ISSN: 1982-0240 ; DOI: 10.1590/s0102-8529.2017390300009

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A View from the South: The Global Creation of the War on Drugs

Giovanni Molano Cruz

Contexto Internacional, Vol.39(3), pp.633-653 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1982-0240 ; E-ISSN: 1982-0240 ; DOI: 10.1590/s0102-8529.2017390300009

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...